Edukator
Edukator
 
Edukator
Edukator
Edukator
Mapptipe
Mapptipe
Mapptipe
Edukator
Zaloguj się poprzez Facebook
Zaloguj się poprzez Google
Zarejestruj się
Najnowocześniejszy polski portal edukacyjny.
OTWARTY dla wszystkich.
Szukaj...
wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin konkursu dla uczniów i nauczycieli 
"Konkurs OIE KURSOR"I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami Konkursu są: instytut badawczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Nauka i Wiedza.

2. Operatorem Konkursu, czyli instytucją zarządzającą Konkursem, jest Fundacja Nauka i Wiedza.

3. Celem Konkursu jest rozwijanie świadomości i upowszechnianie wiedzy wśród szeroko pojętej społeczności szkolnej – uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – na temat świadomego i bezpiecznego korzystania w szkole z nowoczesnych technologii.

4. Konkurs rozpoczyna się 15 października 2016 r.

5. Termin zgłaszania prac upływa 31 stycznia 2017 r.

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu do 31 marca 2017 r.

7. Rozdanie nagród nastąpi do końca maja 2017 r.
II. UCZESTNICY


1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie i nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej oraz z polskich placówek oświatowych za granicą.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy Konkursu i członkowie ich rodzin.

3. Uczestnik Konkursu musi być użytkownikiem portalu Edukator.pl, to jest mieć zarejestrowane i aktywowane konto w portalu.

4. Uczestnik musi wyrazić chęć udziału w Konkursie. Komunikat z linkiem widoczny jest w górnej części serwisu po zalogowaniu.

5. Każda osoba biorąca udział w konkursie musi mieć w profilu prawidłowo wybraną szkołę, w której jest uczniem lub nauczycielem.

III. ZASADY KONKURSU


1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli trzech (3) poziomów placówek oświatowych: 1.1. szkoły podstawowej, 1.2. gimnazjum, 1.3. szkoły ponadgimnazjalnej.

2. W konkursie biorą udział prace uczniów i nauczycieli. Prace uczniów oceniane są w osobnych kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

3. Tematyka prac konkursowych uczniowskich i nauczycielskich jest dowolna, jednak musi mieć ona charakter edukacyjny. Warunkiem przyjęcia takiej pracy jest także wykorzystanie cyfrowych technologii w jej stworzeniu, jeśli nie została ona stworzona w narzędziach Edukator.pl.

4. Przyjmuje się również scenariusze krótkich filmów, spotów społecznościowych o charakterze edukacyjnym, informacyjnym lub reklamowym. Tematyka scenariuszy obejmuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu lub nowoczesnych technologii. W przypadku scenariuszy dopuszcza się nadsyłanie prac tekstowych.

5. Do Konkursu należy zgłaszać wyłącznie nowe prace lub takie, które nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

6. Dopuszczalna forma pracy to: prezentacja, film, mem, test, szkolenie, kurs, podcast itp.

7. Przystąpienie Uczestnika do konkursu oznacza akceptację warunków Regulaminu Konkursu.


IV. NADSYŁANIE PRAC

1.
Uczestnicy konkursu (nauczyciele i uczniowie) wysyłają swoje prace konkursowe za pomocą modułu wiadomości portalu Edukator.pl. Aby wysłać pracę (zgłosić ją do konkursu) wystarczy odpowiedzieć na wiadomość konkursową załączając pracę lub prace konkursowe.

2. Wiadomość konkursowa jest wysyłana Uczestnikowi automatycznie po tym, jak wyrazi on wolę wzięcia udziału w konkursie.
V. KOMISJA

1. Organizatorzy Konkursu powołają Komisję oceniającą nadesłane prace, wyłaniającą laureatów Konkursu oraz przyznającą nagrody za prace najciekawsze i najbardziej oryginalne. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatorów.

2. Podstawą decyzji Komisji są oceny poszczególnych jej członków, biorące pod uwagę wartość edukacyjną zgłoszonej pracy, w tym:

a) inwencję i oryginalność w wyborze tematu pracy,
b) kreatywność w identyfikacji i podejściu do zagadnienia edukacyjnego,
c) stopień samodzielności w opracowaniu zagadnienia,
d) poprawność metodologiczną,
e) jasność i rzetelność opracowania,
f) jakość pisemnej wersji pracy.

3. Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niemieszczących się w temacie Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (np. słaba jakość materiału ilustracyjnego, słaba polszczyzna itp.).

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

VI. NAGRODY

1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch (2) kategoriach: (i) uczeń (ii) nauczyciel.

2. Nagrodami będą w kategorii: (ii) nauczyciele: iPady, (i) uczniowie: iPody.

3. Spośród najlepszych prac Organizatorzy dodatkowo wyróoacute;żnią 1 (jeden) najlepszy scenariusz i na jego podstawie zrealizują film animowany lub spot społecznościowy.

4. Komisja konkursowa ma prawo do nieprzyznania nagród w poszczególnych kategoriach.

5. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji drogą emailową na adres Koordynatora wskazany w jego koncie w portalu Edukator.pl.

6. Operator skontaktuje się z każdym z laureatów w celu ustalenia adresu pocztowego do wysyłki nagrody.

7. Nagrody zostaną rozesłane w maju 2017 r.

8. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureata Konkursu, który w dniu zgłoszenia do Konkursu był osobą niepełnoletnią, jest przekazanie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy laureatów do Operatora Konkursu, tj. Fundacji Nauka i Wiedza, oświadczenia podpisanego przez jego opiekuna prawnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać na adres email: kursor@edukator.pl lub na adres pocztowy Fundacji:

Fundacja Nauka i Wiedza
ul. Stryjeńskich 21
02-791 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „Turniej szkół”.

9. Warunkiem otrzymania nagrody przez pełnoletniego laureata Konkursu jest przekazanie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy laureatów do Operatora Konkursu, tj. Fundacji Nauka i Wiedza, oświadczenia podpisanego przez niego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać na adres email: kursor@edukator.pl lub na adres pocztowy Fundacji:

Fundacja „Nauka i Wiedza”
ul. Stryjeńskich 21
02-791 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs OIE KUROR”.

10. Wyróżniającym się szkołom Organizatorzy ufundują nagrody w postaci rzutników multimedialnych. W tym przypadku oceniany będzie stopień zaangażowania społeczności szkolnej oraz jakość nadesłanych prac. Nagradzane będą jedynie szkoły, które biorą aktywny udział w OIE KURSOR.

11. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

12. W przypadku osób fizycznych do nagrody rzeczowej o wartości powyżej 760 zł brutto zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości umożliwiającej zapłacenie należnego od niej podatku dochodowego, płatnego przez Operatora Konkursu. Dokumentem potwierdzającym odbiór nagrody jest protokół odbiorczy.

13. Nagrodzona osoba fizyczna pełnoletnia obowiązana jest dostarczyć Operatorowi komplet swoich danych skarbowych (tj. adres, PESEL oraz wskazać właściwy Urząd Skarbowy).

14. W przypadku nagrodzonej szkoły nagroda rzeczowa zostanie przekazana na podstawie protokołu odbiorczego. Za dostarczenie Organizatorom kompletu danych szkoły do umowy jest odpowiedzialny Koordynator.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do konkursu Uczestnik tym samym oświadcza że:

a) akceptuje niniejszy Regulamin,

b) posiada autorskie prawa majątkowe lub licencje do zgłaszanej pracy konkursowej,

c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662, z 2015 r. poz. 1309.),

d) w razie zostania laureatem Konkursu, udziela Organizatorom Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie utworu w całości, części lub wybranych fragmentów utworu na następujących polach eksploatacji:

i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości, części lub wybranych fragmentów utworu — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór w całości, jego część lub wybrane fragmenty utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

iii)
w zakresie rozpowszechniania utworu w całości, części lub w postaci wybranych fragmentów utworu w sposób inny niż określony w punkcie ii) — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w całości, części lub w postaci wybranych fragmentów,


e) licencja udzielana jest na czas nieokreślony i pozostaje nieograniczona terytorialnie,

f) udzielona licencja jest nieodwołalna w takim zakresie, w jakim zostanie wykorzystana i zrealizowana przez Organizatorów.

2. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662, z 2015 r. poz. 1309.), jest Fundacja Nauka i Wiedza z siedzibą w Warszawie (02-791), ul. Stryjeńskich 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093919.

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych Konkursu i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu.

6. Regulamin wchodzi w życie 15 października 2016 r.